KADIN HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ

KADIN HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ 

Genel Hükümler

Merkezin Kuruluşu, Amacı ve Etkinlikleri

Kuruluş

Madde 1: "Ardahan Barosu Kadın Hakları Merkezi'' Ardahan  Barosu Başkanlığı'na bağlı olarak, bu yönergede düzenlenen  esaslar çerçevesinde faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Merkezin kısa ismi "Ardahan  Barosu KHM" olacaktır.

Amaç:

Madde: 2

 a-) BM Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi (CEDAW ) Sözleşmesindeki  kadının insan haklarının tanıtılması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi  için;  ulusal ve uluslararası  hukuk alanında kadınlar için var olan hak ve özgürlüklerin bilgisini yayarak kullanılmasını sağlamak,

b-) Hukuksal alanda cinsiyet ayrımcılığına yol açan düzenleme ve uygulamaları ortadan kaldırmak için mesleki, kuramsal ve uygulamaya yönelik disiplinler arası bir yaklaşımla araştırma ve çalışma yapmak,

c-) BM Kadınlara Karşı Şiddetin Tasfiye Edilmesine Dair Bildirge’de tanımlanan fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik vb. her türlü şiddete maruz kalan veya risk altında bulunan  ve Merkeze  başvuruda bulunan kadınlara  hukuksal danışmanlık hizmeti vermek.

Merkez kadına dair başkaca uluslararası sözleşmeler çerçevesince de çalışma alanlarını belirler.         

Madde 3:

Merkez, ikinci  maddede belirtilen amaçlarına ulaşmak için, aşağıdaki çalışma ve etkinlikleri yürütür.

a)  Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinden kaynaklanan kadına yönelik her türlü ayrımcılığın önlenmesi için,  genel olarak hukuk alanına ve Kadının İnsan  Hakları Hukuku'na ilişkin ulusal ve uluslararası alanda seminer, sempozyum, konferans ve eğitim gibi etkinlikler yapmak,

b) Kadına Yönelik Şiddet ve Cinsiyet Ayrımcılığı ile Cinsel Yönelim Ayrımcılığına ilişkin olarak hukuk ve insan hakları alanındaki uygulama ve gelişmeleri izleyerek, bunların ülkemizde de uygulanması için gerekli çalışmalarda bulunmak, konuya ilişkin süreli ve süresiz her türlü yayın yapmak,

c) Bu amaçlar doğrultusunda çalışan sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları, sendikalar  ve diğer kamu kuruluşlarıyla işbirliği yaparak toplumsal farkındalığın arttırılmasına katkıda bulunmak.

d) Konusu ile ilgili arşiv, ulusal  bir elektronik iletişim ağı, kütüphane ve benzeri diğer tesisleri kurmak,

e) Alanlarında uzman avukatların yetişmesini sağlamak amacıyla meslek içi eğitim etkinlikleri düzenlemek, yürütmek ve danışmanlık hizmeti vermek,

f) Amacı ile ilgili gördüğü diğer her türlü etkinlik ve çalışmalarda bulunmak.

Merkezin Yapılanması

I- Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Madde 4: Ardahan Barosu Yönetim Kurulu'nun kendi içinden belirlediği üye  Kadın Hakları Merkezinden sorumlu olur.

Görev ve yetkiler

Madde 5: Kadın  Hakları Merkezi ile Ardahan Barosu Yönetim Kurulu ve Adli Yardım Bürosu arasında iletişim ve koordinasyonu sağlar ve Merkezi temsil eder 

Görev ve Yetkileri:

Madde 6: Yönetim Kurulu kararlarının kararların uygulanması, 3.maddede belirtilen etkinliklerin gerçekleştirilmesi için  gerektiğinde alt çalışma gruplarının oluşturulması,  gönüllü üye avukatlar arasında nöbet sisteminin düzenlenmesi  görevlerini yürütür.  

Meslek İçi Eğitim

Madde  7: Merkezde madde 2 ve 3 kapsamında çalışmak isteyen avukatlarla, Adli Yardımda Kadına yönelik şiddet  konusunda  görev alacak avukatlara yönelik olarak uygulamada birlik,dayanışma,iletişim ve işbirliğinin sağlanması amacıyla meslek içi eğitim çalışmaları, seminerler ve paneller düzenlenir. 

Başvuru Şekli

Madde  8: Merkeze  ilk başvurular doğrudan veya telefonla yapılır. Merkeze yapılan başvurulardan danışmanlık hizmeti dışında kalan ve adli yardım istemini içeren  başvurular Adli Yardım Bürosuna  yönlendirilir.

Psikolojik Danışman

Madde 9: Kadınların yaşadıkları şiddet nedeniyle, başvuruların kadına karşı şiddet konusunda uzman bir psikolojik danışman huzurunda alınması hedeflenir. Psikolojik danışmanlık hususunda  baro bu tür hizmetler veren kurumlarla işbirliği sağlamak amacı ile protokol yapabilir

Merkezin Gelir ve Giderleri

Madde 10: Merkezin  giderleri TBB Adli Yardım Yönetmeliği kapsamında adli yardım ödeneğinden yapılacaktır. Merkezin faaliyetini desteklemek için yapılacak bağışlar Adli Yardım bütçesi üzerinden münhasıran Merkez faaliyetleri için kullanılacaktır. Diğer kurumlarla yapılacak görüşmeler neticesi sağlanacak kaynak aktarımı yine münhasıran Merkez faaliyetlerinde değerlendirilecektir.

Yürürlük:

MADDE 11:Bu yönerge Ardahan  Barosu Yönetim Kurulu'nun kararıyla yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9: Bu Yönerge hükümlerini, Ardahan Barosu Yönetim Kurulu yürütür.

 

 MADDE 12 : Bu yönerge, Ardahan Barosu Yönetim Kurulunun 09.12.2019 tarihli toplantısında 2019/27 sayılı kararıyla kabul edilmiş olup, iş bu yönerge yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.