ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ

 

 ARDAHAN BAROSU ÇOCUK HAKLARI  MERKEZİ YÖNERGESİ  

           

Merkezin Kuruluşu, Amacı ve Etkinlikleri

Kuruluş

MADDE 1: "Ardahan Barosu Çocuk Hakları Merkezi  Ardahan Barosu  Başkanlığı'na bağlı olarak, bu yönergede düzenlenen esaslar çerçevesinde faaliyet gösterir. Merkezin kısa ismi "Ardahan Barosu ÇHM" dir. 

Ardahan Barosu Başkanlığı'na bağlı olarak Ardahan Barosu’na  bağlı tüm avukatlar ve avukat stajyerleri çalışmalara her zaman katılabilirler. Çalışmalar gönüllülük esasına dayalı olarak yapılır. 

Amaç

MADDE 2: Ardahan  Barosu Çocuk Hakları Merkezi;

a) Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve ekleri ile 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu başta olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuatta yer alan çocuk haklarına ilişkin normların uygulanması, yerleşmesi, geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmayı,

b) Çocuk haklarına aykırı ve var olan hakların kullanımını zorlaştıran düzenleme ve uygulamaları ortadan kaldırmak için mesleki, kuramsal ve uygulamaya yönelik disiplinler arası bir yaklaşımla araştırma ve çalışmalar yapmayı,

c) Çocuk haklarının ihlali niteliğindeki eylemlere karşı ve çocukların korunması için gerekli hukuksal desteğin verilmesi konusunda çalışmayı amaçlamaktadır.

Tanımlar

MADDE 3:

Bu yönergenin uygulanmasında;

a) Çocuk; henüz on sekiz yaşını doldurmamış kişi

b) Merkez; Ardahan Barosu Çocuk Hakları Merkezi’ni ifade eder.

d) Merkez Koordinatörü; çalışma konularını ve işlemlerini yönerge gereğince yerine getirmekle yükümlü  yönetim kurulu üyesini  ifade eder.

Merkezin Etkinlikleri

MADDE 4:

Ardahan Barosu ÇHM, ikinci maddede belirtilen amaçlarına ulaşmak için, aşağıdaki çalışma ve etkinlikleri, Ardahan  Barosu Çocuk Koruma Politikası çerçevesinde ve çocuğun üstün yararı ilkesi rehberliğinde yürütür:

a) Çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesine ilişkin meslek içi eğitim çalışmaları ve toplantıları yapmak.

b) Çocuk haklarının bilinirliğinin artması, korunması, tanınması, uygulanması ve yerleşmesi için ulusal ve uluslararası alanda seminer, sempozyum, konferans gibi etkinlikler yapmak.

c) Çocuk hakları alanındaki uluslararası uygulama ve gelişmeleri izleyerek, bunların ülkemizde de uygulanması için gerekli çalışmalarda bulunmak, konuya ilişkin yayınlar hazırlamak.

d) Bu amaçlar doğrultusunda çalışan sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları, sendikalar ve diğer kamu kuruluşlarıyla işbirliği yaparak toplumsal farkındalığın artırılmasına katkıda bulunmak.

e) Konusu ile ilgili arşiv çalışması yapmak.

f) Çocuk, yasal temsilcileri veya ilgili kamu kurum kuruluşları tarafından Merkezimize başvuru yapılması ve ihtiyaç görülmesi halinde Avukatlık Kanunu MADDE 76 gereği insan haklarını savunmak ve korumak görevi çerçevesinde, görevlendirilecek avukatlar aracılığı ile baro adına davaları takip etmek.

g) Amaca uygun diğer etkinlik ve çalışmaları gerçekleştirmek. 

Başvuru Şekli ve Yapılacaklar

MADDE 5:

Ardahan Barosu ÇHM’ye, hukuki yardıma ihtiyaç duyan çocuk veya veli, vasi ya da kanuni temsilcisi ile çocuğun hukuki yardıma ihtiyacı olduğunu düşünen herkes başvurulabilir. Başvurular doğrudan veya telefonla yapılabilir.

Ardahan Barosu Adli Yardım Bürosu'na gelen başvurulardan Çocuk Hakları Merkezi tarafından takibinin yerinde olacağı tespit edilen vakalar da Merkez’e bildirilir.

Merkeze yapılan başvurulardan bütünsellikle takibi gerekenler Merkez Koordinatörüne bildirilerek, Adli Yardım Merkezinden avukat görevlendirmesi sağlanır. Çocukların başvuruları değerlendirilirken, adli yardım için gerekli belgeler çocuklardan talep edilmez.

Başvuru esnasında belirtilmiş olsun olmasın, korunmaya muhtaç/suça sürüklenmiş çocuğun hangi yardımlara ihtiyacı olduğu  tespit edilir.

Merkezin Gelir ve Giderleri

            MADDE 6:

Merkezin giderleri, TBB Adli Yardım Yönetmeliği kapsamında adli yardım ödeneğinden karşılanır. Merkezin faaliyetini desteklemek için yapılacak bağışlar Adli Yardım bütçesi üzerinden münhasıran Merkez faaliyetleri için kullanılır. Kurumlarla yapılacak görüşmeler neticesi sağlanacak kaynak aktarımı yine münhasıran Merkez faaliyetlerinde değerlendirilir.

 

 

 

MADDE 7:

Ardahan Barosu Çocuk Hakları Merkezi’ne yapılan başvuranlar ile Merkez tarafından takip edilen davalara ilişkin kayıtlar ve hukuki yardım kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi ve belgeler, kişisel verilerin korunmasına ilişkin esaslara, çocuk yargılamasının gizliliği esasına ve TBB Avukatlık Meslek Kurallarına uygun biçimde Merkez Koordinatörü tarafından dosyalanır..

           Merkeze yapılan her türlü başvuruya ilişkin işlemlerde ve takip edilen her türlü davada gönüllülük esastır. İşlemler, Merkez tarafından görevlendirilen avukatlar tarafından Merkez adına yapılır. 

Yürürlük

MADDE 8:

Bu yönerge Ardahan  Barosu Yönetim Kurulu'nun kararıyla yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 9: Bu Yönerge hükümlerini, Ardahan Barosu Yönetim Kurulu yürütür.

MADDE 10 : Bu yönerge, Ardahan Barosu Yönetim Kurulunun 09.12.2019 tarihli toplantısında 2019/27 sayılı kararıyla kabul edilmiş olup, iş bu yönerge yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.