Atatürk
ARDAHAN BAROSU TAVSİYE AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 21/09/2023-31/12/2024
Tarih: 12.10.2023| Okunma Sayısı: 504

 

 

 

 

 

BİRİNCİ KISIM

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

1.

Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar)

 

4.000,00 TL

Takip eden her saat için

 

2.000,00 TL

2.

Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar)

 

10.000,00 TL

Takip eden her saat için

 

5.000,00 TL

3.

Yazılı danışma için (ilk bir saate kadar)

 

8.000,00 TL

Takip eden her saat için

 

2.300,00 TL

4.

Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde

 

7.000,00 TL

5.

Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması

a) Kira sözleşmesi ve benzeri

 

7.500,00 TL

b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması

 

30.000,00 TL

c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler

 

20.000,00 TL

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

1.

Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için

 

7.000,00 TL

2.

a)Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için

 

11.000,00 TL

b) İpotek tesisi ve fekki gibi işlemler de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu ve sona erdirilmesi olarak nitelenen işlemler nedeni ile sürekli sözleşme ile çalışılan bankalar, finans kuruluşları ve benzerlerine verilen her bir hukuki yardım için

 

2.500,00 TL

3.

Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için

 

60.000,00 TL

4.

Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için

 

25.000,00 TL

5.

Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde

 

 

 

 

4.

Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için

 

25.000,00 TL

5.

Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde

 

a) Duruşmasız ise

 

100.000,00 TL

b) Duruşmalı ise

 

180.000,00

TL

c) Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir

6.

6502 sayılı Kanunun 70. inci maddesinin birinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla il ve ilçe tüketici hakem heyetleri, sebze ve meyve hal hakem heyetleri nezdinde sunulacak hukuki yardımlar bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Ancak üçüncü kısmına göre belirlenecek hizmete konu işin ücreti, maktu ücretin altında ise asıl alacağı geçmemek kaydıyla

 

5.000,00 TL

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

1136 Sayılı Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık

Ödenecek Ücret

1.

Yapı kooperatiflerinde

 

15.000,00 TL

2.

Anonim şirketlerde

 

20.000,00 TL

Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

1.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti

 

30.000,00 TL

Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.

İKİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile

Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1.

Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için:

a) Duruşmasız ise

 

8.000,00 TL

b) Duruşmalı ise

 

10.000,00 TL

2.

Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için

 

14.000,00 TL

3.

Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için

 

33.000,00 TL

4.

Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için

a) Duruşmasız ise

 

18.000,00 TL

b) Duruşmalı ise

 

38.000,00 TL

5.

Tüketici Mahkemelerinde görülen kredi taksitlerinin veya faizinin uyarlanması davaları için

 

15.500,00 TL

İKİNCİ BÖLÜM

 

 

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile

Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1.

İcra Dairelerinde yapılan takipler için

 

6.500,00 TL

2.

İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için

 

7.500,00 TL

3.

İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için

 

12.000,00 TL

4.

Tahliyeye ilişkin icra takipleri için

 

13.000,00 TL

5.

İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için

 

10.000,00 TL

6.

Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için

 

10.000,00 TL

7.

Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için

 

18.000,00 TL

8.

Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için

 

15.000,00 TL

9.

Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için

 

35.000,00 TL

10.

Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için

 

17.000,00 TL

11.

Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için

 

50.000,00 TL

12.

Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için

 

55.000,00 TL

13.

Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için

 

30.000,00 TL

14.

Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için

 

55.000,00 TL

15.

Askerlik Kanunu uyarınca Disiplin Kurullarında takip edilen davalar için

 

20.000,00 TL

16.

İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için

a) Duruşmasız ise

 

20.000,00 TL

b) Duruşmalı ise

 

40.000,00 TL

17.

Bölge Adliye Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinde görülen işlerin takipleri için

a) İlk derecede görülen davalar için

 

30.000,00 TL

b) İstinaf yolu ile görülen bir duruşması olan işler için

 

20.000,00 TL

c) İstinaf yolu ile görülen birden fazla duruşması veya keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için

 

40.000,00 TL

18.

Sayıştay’da görülen hesap yargılamaları için

a) Duruşmasız ise

 

30.000,00 TL

b) Duruşmalı ise

 

60.000,00 TL

19.

Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için

 

60.000,00 TL

20.

Danıştay’da ilk derecede görülen davalar için

a) Duruşmasız ise

 

30.000,00 TL

b) Duruşmalı ise

 

60.000,00 TL

21.

Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için

 

30.000,00 TL

22.

Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için

 

35.000,00 TL

23.

Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için

a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar

 

120.000,00 TL

b) Bireysel başvuru

Duruşmasız işlerde

 

35.000,00 TL

Duruşmalı işlerde

 

70.000,00 TL

c) Diğer dava ve işler

 

70.000,00 TL

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen

Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1.

İlk 200.000,00 TL için (Önceki 100.000,00)

% 16,00

2.

Sonra gelen 200.000,00 TL için (Önceki 100.000,00)

% 15,00

3.

Sonra gelen 400.000,00 TL için (Önceki 300.000,00)

% 14,00

4.

Sonra gelen 600.000,00 TL için (Önceki 500.000,00)

% 11,00

5.

Sonra gelen 800.000,00 TL için (Önceki 700.000,00)

% 8,00

6.

Sonra gelen 1.000.000,00 TL için (Önceki 900.000,00)

% 5,00

7.

Sonra gelen 1.200.000,00 TL için (Önceki 1.100.000,00)

% 3,00

8.

Sonra gelen 1.400.000,00 TL için (Önceki 1.300.000,00)

% 2,00

9.

5.600.000,00 TL’dan yukarısı için (Önceki 5.000.000,00)

% 1,00


24.05.2024
AV. MURAT YOLÇU
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.