Atatürk
ARDAHAN BAROSU TAVSİYE AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 2023
Tarih: 20.01.2023| Okunma Sayısı: 6101

01.01.2023-31.12.2023 DÖNEMİ
TAVSİYE NİTELİĞİNDE ÜCRET TARİFESİ

A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1

Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

12.500,00 TL

 

2

Mirasçılık belgesinin alınması

4.500,00 TL

 

3

Tahliye Davası

15.000,00 TL

’den az olmamak üzere yıllık kira bedelinin %10’u

4

İzale-i Şuyu (paydaşlığın giderilmesi) Davası

23.000,00 TL

' den az olmamak üzere dava konusu malın/malların muhammen bedelinin vekiledenin payına düşen miktarının %10’u

 

5

Vesayet ve Kayyım Davaları

11.500,00 TL

 

 

 

6

 

 

Terekede ihtiyati tedbirler, Mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin Davalar

16.000,00 TL

 

 

7

Mirasçılık belgesinin iptali Davası

16.000,00 TL

 

8

Mirasta defter tutulması

16.000,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u

 

9

 

 

Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Arttırımı Davaları

 

 

 

a) Davacı Vekilliğinde

13.500,00 TL

’den az olmamak üzere artan yıllık kira değerinin % 15’i (Kira farkına ilişkin icra takibinde ayrıca %10’u)

 

b) Davalı Vekilliğinde

12.000,00 TL

' dan az olmamak üzere talep edilen ile hükmedilen arasındaki farkın yıllık değerinin %15'i

 

 

10

Delil tespit istemi

11.500,00 TL

 

 

 

 

11

 

Tevdi mahalli tayini (ödeme yeri belirlenmesi)

8.000,00 TL

 

 

 

B- ASLİYE HUKUK MAHKEMELERiNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1

 

Tapu veya Nüfus kayıtlarında isim düzeltme ve değiştirme, Yaş düzeltme, Kazai rüşt Davaları

16.000,00 TL

 

2

 

Tenkis ve Mirasta iade Davası

23.000,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

3

Muvazaa nedeniyle tapu iptal Davası

23.000,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

4

Vasiyetnamenin iptali Davası

23.000,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

5

Men’i müdahale (Elatmanın önlenmesi) Davası

23.000,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

6

Tapu iptali ve Tescili Davaları

23.000,00 TL

’den olmamak üzere dava değerinin %15’i

7

Şuf’a Davası

23.000,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

8

Geçit Hakkı Davası

23.000,00 TL

 

9

Ecrimisil Davası

16.000,00 TL

'den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

10

Alacak Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

16.000,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

11

Tezyid-i (Bedel Arttırımı) Davası

16.000,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

12

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davasıı

16.000,00 TL

 

13

Tespit Davası

16.000,00 TL

 

14

Şirket kararları hakkında ortaklar adına açılacak Dava

23.000.00 TL

 

15

Kooperatif üyeliğinden çıkarma kararının iptaline ilişkin dava

23.000,00 TL

 

16

Tenfiz ve Tanıma Davaları

23.000.00 TL

 

17

Zayi ve Kambiyo Senedi İptali Davaları

16.000,00 TL

 

 

C- AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1

Evlenmeye izin, İddet müddetinin kaldırılmasına ilişkin Davalar

16.000,00 TL

 

2

Nişan bozulmasından doğan Davalar (Hediyelerin geri verilmesi,

Maddi ve Manevi Tazminat vb)

16.000,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u

3

Boşanma Davaları

 

 

 

a) Anlaşmalı

11.500,00 TL

 

 

b) Çekişmeli

23.000,00 TL

 

 

c) Çekişmeli ve maddi, manevi tazminat istemli

23.000,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

4

Nesebin reddi, Tashihi ve Babalık Davaları

23.000,00 TL

 

5

Nafaka Davası

11.500.00 TL

 

6

Evlat Edinme Davası

16.000,00 TL

 

7

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin önlenmesine dair 6284 Sayılı Kanundan Doğan Davalar

8.000,00 TL

 

8

Tenfiz Davası

23.000,00 TL

 

 

D- TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1

Tüketici Mahkemeleri

16.000,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

2

Tüketici Hakem Heyetleri

4.000,00 TL

 

 

E- İCRA İFLAS HUKUKUNDAN DOĞAN DAVALAR

1

Menfi tespit ve İstirdat Davaları

23.000,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

2

İstihkak Davaları

23.000,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

3

İcra Mahkemeleri’nin görevine giren Davalar (İmzaya ve borca itiraz, Şikayet vd)

 

 

 

a) Duruşmalı

11.500,00 TL

 

 

b) Duruşmasız

5.500.00 TL

 

 

c) İcra Ceza

5.500.00 TL

 

4

İcra İflas Kanunu’ndan doğan İptal Davaları

23.000,00 TL

'den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

5

İhlalenin feshi davası

 

 

 

a)Taşınabilir mal ihaleleri

11.500,00 TL

‘den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i

 

b)Taşınmaz mal ihaleleri

23.000,00 TL

‘den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i

6

İcra Takipleri

 

 

 

a) Değeri parayla ölçülebilen icra takipleri

5.500,00 TL

‘den az olmamak üzere takip konusu alacağın % 20’Sİ

 

b) Değeri parayla ölçülemeyen icra takipleri

11.500,00 TL

 

7

Genel Mahkemelerde İhtiyati Hacze İtiraz Davaları

11.500,00 TL

 

 

F- FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1

Hukuk Davaları

23.000,00 TL

 

2

Ceza Davaları

 

 

 

a)Şikayet ve takibi

16.000,00 TL

 

 

b)Değeri parayla ölçülemeyen davalar

16.000,00 TL

 

 

G- İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1

Değeri parayla ölçülebilen Davalar

16.000,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

2

Değeri parayla ölçülemeyen Davalar

16.000,00 TL

 

 

H- İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1

İptal Davası

 

 

 

a) Duruşmalı

23.000,00 TL

 

 

b) Duruşmasız

16.000,00 TL

 

2

Tam yargı Davası

 

 

 

a) Duruşmalı

23.000,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

 

b) Duruşmasız

16.000,00 TL

 

3

Vergi uyuşmazlığından doğan Davalar

 

 

 

a) Duruşmalı

23.000,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

 

b) Duruşmasız

16.000,00 TL

 

4

4483 sayılı Kanun uyarınca yapılan itirazlar

 

 

 

a) Bölge İdare Mahkemesinde

13.000,00 TL

 

 

b) Danıştay’da

30.000,00 TL

 

5

Danıştay’da ilk derecede görülen davalar

 

 

 

a) Duruşmalı

30.000,00 TL

 

 

b) Duruşmasız

21.000,00 TL

 

 

I- CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1

Ağır Ceza Mahkemesi

 

 

 

a) Sanık Müdafiliği

50.000,00 TL

 

 

b) Mağdur/Katılan Vekilliği

30.000,00 TL

 

2

Asliye Ceza / Çocuk Mahkemesi

 

 

 

a) Sanık/SSÇ Müdafiliği

23.000,00 TL

 

 

b) Mağdur/Katılan Vekilliği

11.500,00 TL

 

3

Sulh Ceza ve İnfaz Hakimliği

11.500,00 TL

 

 

 

J- DİĞER HUKUKİ YARDIMLAR

1

Büroda sözlü danışma

 

 

 

İlk bir saat için

2.500,00 TL

 

 

Bir saati aşan her saat için

1.500,00 TL

 

2

Yazılı danışma

5.500,00 TL

 

3

Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma

 

 

 

İlk bir saat için

5.000,00 TL

 

 

Bir saati aşan her saat için

2.500,00 TL

 

4

İdari Mercilerde Vekillik

6.000,00 TL

 

5

İhtarname, İhbarname, Protesto düzenleme

3.500,00 TL

 

6

C.Sav. Şikayet Dilekçeleri

2.500,00 TL

 

7

Dava, Cevap Dilekçesi vb. Dilekçeler

2.500,00 TL

 

8

Temyiz ve Karar düzeltme Dilekçeleri

3.500,00 TL

 

9

Miras Sözleşmesi, İstisna Akdi, Taksim Sözleşmesi vb düzenlemeler

16.000,00 TL

 

10

Diğer her türlü Sözleşme düzenlenmesi

8.000,00 TL

 

11

Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargı ve Sayıştay’da Temyiz Duruşmalarına katılma (masraf dışında)

23.000,00 TL

 

12

İstinaf Mahkemelerinde Duruşmalara katılma

11.500,00 TL

 

13

Şirket Ana sözleşmesi, Tüzük, Vakıf senedi, Yönetmelik, Vasiyetname vb. Düzenlemeler

11.500,00 TL

 

14

Ceza yahut İdari soruşturmada müdafilik, vekillik

11.500,00 TL

 

15

Şirketlerde sürekli danışmanlık (Dava ve takip ücretleri ayrı tutularak ve aylık)

 

 

 

a) Adi, Kollektif, Komandit, Limited Şirketler

12.500,00 TL

 

 

b) Kooperatif

 

 

 

ba) 100'den az üyeli

12.500,00 TL

 

 

bb) 100'den yukarı üyeli

14.500,00 TL

 

 

c) Anonim Şirket

 

 

 

ca) 250.000 TL.den az sermayeli

14.500,00 TL

 

 

cb) 250.000 TL.den yukarı sermayeli

17.000,00 TL

 

16

Ticari olmayan tüzel kişiliklerde sürekli danışmanlık (Dava ve takip ücretleri ayrı tutularak ve aylık)

10.000,00 TL

 

17

Ana sözleşme Değişiklikleri ve Sermaye Arttırımı

 

 

 

a) Adi, Kollektif, Komandit, Limited Şirketler

11.500,00 TL

 

 

b) Kooperatif

13.500,00 TL

 

 

c) Anonim Şirket

16.500,00 TL

 

18

Şirket Genel Kurul İşlemleri

 

 

 

a) Ortak sayısı 10’a kadar A.Ş.

11.500,00 TL

 

 

b) Ortak sayısı 10’dan fazla A.Ş .

13.500,00 TL

 

 

c) Ortak sayısı 50’ye kadar koop.

16.500,00 TL

 

 

d) Ortak sayısı 50’den fazla koop.

19.000,00 TL

 

19

Şirket Pay Devri

11.500,00 TL

 

20

Şirket, Kuruluş, Tür değiştirme ve Birleşmeleri

26.500,00 TL

 

21

Sayıştay Davaları

26.500,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

22

Vergi Uzlaşma Komisyonu İşlemleri

11.500,00 TL

 

23

Arabuluculuk da Taraf Vekilliği

8.000,00 TL

’den az olmamak üzere uyuşmazlık değerinin % 15’i

24

Anayasa Mahkemesi

 

 

 

a) Yüce Divan Sıfatıyla Bakılan İşler

41.500,00 TL

 

 

b) Bireysel Başvuru

 

 

 

Duruşmalı işlerde

41.500,00 TL

 

 

Duruşmasız İşlerde

23.000,00 TL

 

25

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Uluslararası Yargı Yerleri

 

 

 

a) Duruşmalı

56.500,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

 

b) Duruşmasız

41.500,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

26

Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyatı haciz, ihtiyatı tedbir, fikir ve sinai mülkiyet hukukuna göre toplatma işleri

12.000,00 TL

 

 

Çizelgede yazılı olmayan dava, takip ve hukuki yardımlar için işin özelliği gözetilerek benzeri işlere göre ücret belirlenebilir.

 

24.05.2024
AV. MURAT YOLÇU
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.