Atatürk
ARDAHAN BAROSU TAVSİYE TARİFESİ 2021
Tarih: 1.07.2021| Okunma Sayısı: 1748

01.01.2021-31.12.2021 DÖNEMİ
TAVSİYE NİTELİĞİNDE ÜCRET TARİFESİ

A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1

Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

6.500,00 TL

 

2

Mirasçılık belgesinin alınması

2.400,00 TL

 

3

Tahliye Davası

8.000,00 TL

’den az olmamak üzere yıllık kira bedelinin %10’u

4

İzale-i Şuyu (paydaşlığın giderilmesi) Davası

12.250,00 TL

' den az olmamak üzere dava konusu malın/malların muhammen bedelinin vekiledenin payına düşen miktarının %10’u

 

5

Vesayet ve Kayyım Davaları

6.150,00 TL

 

 

 

6

 

 

Terekede ihtiyati tedbirler, Mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin Davalar

8.200,00 TL

 

 

7

Mirasçılık belgesinin iptali Davası

8.200,00 TL

 

8

Mirasta defter tutulması

8.200,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u

 

9

 

 

Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Arttırımı Davaları

 

 

 

a) Davacı Vekilliğinde

7.200,00 TL

’den az olmamak üzere artan yıllık kira değerinin % 15’i (Kira farkına ilişkin icra takibinde ayrıca %10’u)

 

b) Davalı Vekilliğinde

6.000,00 TL

' dan az olmamak üzere talep edilen ile hükmedilen arasındaki farkın yıllık değerinin %15'i

 

 

10

Delil tespit istemi

5.250,00 TL

 

 

 

 

11

 

Tevdi mahalli tayini (ödeme yeri belirlenmesi)

4.100,00 TL

 

 

 

B- ASLİYE HUKUK MAHKEMELERiNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1

 

Tapu veya Nüfus kayıtlarında isim düzeltme ve değiştirme, Yaş düzeltme, Kazai rüşt Davaları

8.200,00 TL

 

2

 

Tenkis ve Mirasta iade Davası

12.250,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

3

Muvazaa nedeniyle tapu iptal Davası

12.250,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

4

Vasiyetnamenin iptali Davası

12.250,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

5

Men’i müdahale (Elatmanın önlenmesi) Davası

12.250,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

6

Tapu iptali ve Tescili Davaları

12.250,00 TL

’den olmamak üzere dava değerinin %15’i

7

Şuf’a Davası

12.250,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

8

Geçit Hakkı Davası

12.250,00 TL

 

9

Ecrimisil Davası

8.200,00 TL

'den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

10

Alacak Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

8.200,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

11

Tezyid-i (Bedel Arttırımı) Davası

8.200,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

12

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davasıı

8.200,00 TL

 

13

Tespit Davası

8.200,00 TL

 

14

Şirket kararları hakkında ortaklar adına açılacak Dava

12.250,00 TL

 

15

Kooperatif üyeliğinden çıkarma kararının iptaline ilişkin dava

12.250,00 TL

 

16

Tenfiz ve Tanıma Davaları

12.250,00 TL

 

17

Zayi ve Kambiyo Senedi İptali Davaları

8.200,00 TL

 

 

C- AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1

Evlenmeye izin, İddet müddetinin kaldırılmasına ilişkin Davalar

8.200,00 TL

 

2

Nişan bozulmasından doğan Davalar (Hediyelerin geri verilmesi,

Maddi ve Manevi Tazminat vb)

8.200,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u

3

Boşanma Davaları

 

 

 

a) Anlaşmalı

6.150,00 TL

 

 

b) Çekişmeli

12.250,00 TL

 

 

c) Çekişmeli ve maddi, manevi tazminat istemli

12.250,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

4

Nesebin reddi, Tashihi ve Babalık Davaları

12.250,00 TL

 

5

Nafaka Davası

6.150,00 TL

 

6

Evlat Edinme Davası

8.200,00 TL

 

7

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin önlenmesine dair 6284 Sayılı Kanundan Doğan Davalar

4.100,00 TL

 

8

Tenfiz Davası

12.250,00 TL

 

 

D- TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1

Tüketici Mahkemeleri

8.200,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

2

Tüketici Hakem Heyetleri

2.100,00 TL

 

 

E- İCRA İFLAS HUKUKUNDAN DOĞAN DAVALAR

1

Menfi tespit ve İstirdat Davaları

12.250,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

2

İstihkak Davaları

12.250,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

3

İcra Mahkemeleri’nin görevine giren Davalar (İmzaya ve borca itiraz, Şikayet vd)

 

 

 

a) Duruşmalı

6.150,00 TL

 

 

b) Duruşmasız

2.750,00 TL

 

 

c) İcra Ceza

2.750,00 TL

 

4

İcra İflas Kanunu’ndan doğan İptal Davaları

12.250,00 TL

'den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

5

İhlalenin feshi davası

 

 

 

a)Taşınabilir mal ihaleleri

6.150,00 TL

‘den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i

 

b)Taşınmaz mal ihaleleri

12.250,00 TL

‘den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i

6

İcra Takipleri

 

 

 

a) Değeri parayla ölçülebilen icra takipleri

2.750,00 TL

‘den az olmamak üzere takip konusu alacağın % 20’Sİ

 

b) Değeri parayla ölçülemeyen icra takipleri

6.150,00 TL

 

7

Genel Mahkemelerde İhtiyati Hacze İtiraz Davaları

6.150,00 TL

 

 

F- FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1

Hukuk Davaları

12.250,00 TL

 

2

Ceza Davaları

 

 

 

a)Şikayet ve takibi

8.200,00 TL

 

 

b)Değeri parayla ölçülemeyen davalar

8.200,00 TL

 

 

G- İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1

Değeri parayla ölçülebilen Davalar

8.200,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

2

Değeri parayla ölçülemeyen Davalar

8.200,00 TL

 

 

H- İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1

İptal Davası

 

 

 

a) Duruşmalı

12.250,00 TL

 

 

b) Duruşmasız

8.250,00 TL

 

2

Tam yargı Davası

 

 

 

a) Duruşmalı

12.250,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

 

b) Duruşmasız

8.200,00 TL

 

3

Vergi uyuşmazlığından doğan Davalar

 

 

 

a) Duruşmalı

12.250,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

 

b) Duruşmasız

8.200,00 TL

 

4

4483 sayılı Kanun uyarınca yapılan itirazlar

 

 

 

a) Bölge İdare Mahkemesinde

6.750,00 TL

 

 

b) Danıştay’da

14.500,00 TL

 

5

Danıştay’da ilk derecede görülen davalar

 

 

 

a) Duruşmalı

14.500,00 TL

 

 

b) Duruşmasız

11.000,00 TL

 

 

I- CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1

Ağır Ceza Mahkemesi

 

 

 

a) Sanık Müdafiliği

24.000,00 TL

 

 

b) Mağdur/Katılan Vekilliği

14.500,00 TL

 

2

Asliye Ceza / Çocuk Mahkemesi

 

 

 

a) Sanık/SSÇ Müdafiliği

12.250,00 TL

 

 

b) Mağdur/Katılan Vekilliği

6.150,00 TL

 

3

Sulh Ceza ve İnfaz Hakimliği

6.000,00 TL

 

 

 

J- DİĞER HUKUKİ YARDIMLAR

1

Büroda sözlü danışma

 

 

 

İlk bir saat için

1200,00 TL

 

 

Bir saati aşan her saat için

750,00 TL

 

2

Yazılı danışma

2.750,00 TL

 

3

Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma

 

 

 

İlk bir saat için

2.400,00 TL

 

 

Bir saati aşan her saat için

1.200,00 TL

 

4

İdari Mercilerde Vekillik

3.150,00 TL

 

5

İhtarname, İhbarname, Protesto düzenleme

1.800,00 TL

 

6

C.Sav. Şikayet Dilekçeleri

1.200,00 TL

 

7

Dava, Cevap Dilekçesi vb. Dilekçeler

1.200,00 TL

 

8

Temyiz ve Karar düzeltme Dilekçeleri

1.800,00 TL

 

9

Miras Sözleşmesi, İstisna Akdi, Taksim Sözleşmesi vb düzenlemeler

8.200,00 TL

 

10

Diğer her türlü Sözleşme düzenlenmesi

4.100,00 TL

 

11

Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargı ve Sayıştay’da Temyiz Duruşmalarına katılma (masraf dışında)

12.000,00 TL

 

12

İstinaf Mahkemelerinde Duruşmalara katılma

6.000,00 TL

 

13

Şirket Ana sözleşmesi, Tüzük, Vakıf senedi, Yönetmelik, Vasiyetname vb. Düzenlemeler

6.000,00 TL

 

14

Ceza yahut İdari soruşturmada müdafilik, vekillik

6.000,00 TL

 

15

Şirketlerde sürekli danışmanlık (Dava ve takip ücretleri ayrı tutularak ve aylık)

 

 

 

a) Adi, Kollektif, Komandit, Limited Şirketler

6.600,00 TL

 

 

b) Kooperatif

 

 

 

ba) 100'den az üyeli

6.250,00 TL

 

 

bb) 100'den yukarı üyeli

7.600,00 TL

 

 

c) Anonim Şirket

 

 

 

ca) 250.000 TL.den az sermayeli

7.700,00 TL

 

 

cb) 250.000 TL.den yukarı sermayeli

9.200,00 TL

 

16

Ticari olmayan tüzel kişiliklerde sürekli danışmanlık (Dava ve takip ücretleri ayrı tutularak ve aylık)

5.300,00 TL

 

17

Ana sözleşme Değişiklikleri ve Sermaye Arttırımı

 

 

 

a) Adi, Kollektif, Komandit, Limited Şirketler

6.000,00 TL

 

 

b) Kooperatif

7.200,00 TL

 

 

c) Anonim Şirket

8.700,00 TL

 

18

Şirket Genel Kurul İşlemleri

 

 

 

a) Ortak sayısı 10’a kadar A.Ş.

6.000,00 TL

 

 

b) Ortak sayısı 10’dan fazla A.Ş .

7.200,00 TL

 

 

c) Ortak sayısı 50’ye kadar koop.

8.600,00 TL

 

 

d) Ortak sayısı 50’den fazla koop.

10.000,00 TL

 

19

Şirket Pay Devri

6.000,00 TL

 

20

Şirket, Kuruluş, Tür değiştirme ve Birleşmeleri

14.000,00 TL

 

21

Sayıştay Davaları

14.000,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

22

Vergi Uzlaşma Komisyonu İşlemleri

6.000,00 TL

 

23

Arabuluculuk da Taraf Vekilliği

4.200,00 TL

’den az olmamak üzere uyuşmazlık değerinin % 15’i

24

Anayasa Mahkemesi

 

 

 

a) Yüce Divan Sıfatıyla Bakılan İşler

22.000,00 TL

 

 

b) Bireysel Başvuru

 

 

 

Duruşmalı işlerde

22.000,00 TL

 

 

Duruşmasız İşlerde

12.250,00 TL

 

25

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Uluslararası Yargı Yerleri

 

 

 

a) Duruşmalı

30.000,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

 

b) Duruşmasız

22.000,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

26

Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyatı haciz, ihtiyatı tedbir, fikir ve sinai mülkiyet hukukuna göre toplatma işleri

6.150,00 TL

 

 

Çizelgede yazılı olmayan dava, takip ve hukuki yardımlar için işin özelliği gözetilerek benzeri işlere göre ücret belirlenebilir.

 

13.07.2024
AV. MURAT YOLÇU
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.