Atatürk
İHTARNAME
Tarih: 2.03.2020| Okunma Sayısı: 5921

 

 

 

ARDAHAN BAROSU BİLDİRİM YÖNERGESİ

 

Amaç

MADDE 1 -   (1) Bu yönergenin amacı; avukatların birbirlerine, müvekkillerine ve diğer muhataplara yapacakları; avukatlık mevzuatından kaynaklanan bilgi verme yükümlülükleri kapsamında veya meslekî ve hukukî diğer bildirimlerin Ardahan Barosu aracılığıyla yapılmasını sağlamaktır.

 

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu yönerge; avukatların birbirlerine veya müvekkillerine avukatlık mevzuatından kaynaklanan bilgi verme yükümlülüğünü ve avukatların meslekleri ile ilgili konularda, müvekkillerinin işleri nedeni ile diğer muhataplara meslekî veya hukukî bildirimleri Baro aracılığıyla yerine getirmeye yönelik işlemleri kapsar.             

            (2) Bu Yönerge kapsamında sadece Baroya kayıtlı avukatlar ile Baroya kayıtlı olmasalar dahi, görev yeri Ardahan il sınırları olan Kamu avukatları bildirim talebinde bulunabilir.

            (3) Diğer barolara kayıtlı avukatların bu yönerge hükümlerinden yararlanması, gecikmesinde sakınca bulunan haller hariç olmak üzere, ilgili avukatın kayıtlı bulunduğu baro ile Ardahan Barosu arasında işbirliği protokolü imzalanmış olması şartına bağlıdır.

(4) Diğer Kanunlarda münhasıran noterler tarafından yapılacağı belirtilen bildirimler saklıdır.

 

Hukuki dayanak

MADDE 3 - (1) 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile 7201 sayılı Tebligat Kanunu’ na dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu yönergede geçen,

a)Baro: Ardahan Barosunu,

b)Yönetim Kurulu: Ardahan Barosu yönetim kurulunu,

c)Bildirim: Bu yönerge kapsamında avukatların avukatlara, avukatların müvekkillerine veya diğer muhataplara gönderecekleri bildirimler ile eklerini,

ç) Bildirim Bürosu: Bu Yönerge hükümleri çerçevesinde yapılacak talepleri kabul ve buna ilişkin işlemleri yapmak ve en az bir avukat ve yeterli sayıda idarî personelden oluşmak üzere Baroya bağlı olarak kurulan birimi,

d)Hizmet Bedeli: Baro tarafından bildirimlerin tebliğ ve muhafaza hizmetlerine karşı Baro yönetim kurulu tarafından belirlenecek ve her yıl yeniden uyarlanacak bedeli,

e)Gönderen: Bu yönerge kapsamında bildirim gönderilmesi talebinde bulunan avukatı,

f)Dilekçe: Avukatın, bildirim yapılması talebini içerir, avukatın ıslak imzasını taşıyan veya gerekli teknik altyapının hazırlanması halinde e-imza veya mobil imzalı dilekçeyi,

g)İhtarname: Bir kimseye bir hususu yerine getirmesi veya getirmemesi için yapılan yazılı hatırlatmayı veya uyarıyı,

h) Protesto: Ticaret senetlerinde kabulden veya ödemeden kaçınmayı saptayan resmî belgeyi,

ı) Tebligat: Hukukî işlemlerin kanunun öngördüğü esas ve usullere uygun olarak yazı, ilan veya elektronik yolla yetkili makam tarafından muhataba bildirilmesi ve bu bildirimin belgelendirilmesi işlemini,

ifade eder.

 

 

Yapılacak bildirimler

MADDE 5-1) Aşağıda sayılan durumlarda avukat avukata, ilgililerine veya muhatabına işbu yönerge kapsamında bildirimde bulunabilir: Bu kapsamda özellikle;

a) İş sahibinin aynı iş için ikinci bir vekile vekâlet vermek istemesi halinde,  işi kabul etmeden önce sonraki vekilin, ilk vekile yapacağı bildirim,

b) Avukatların birbirlerine karşı asaleten açacakları dava veya başlatacakları icra takiplerinden önce gönderecekleri ihtar veya ihbar mahiyetini haiz bildirimler,

            (2) Avukatların, müvekkillerine işbu yönerge kapsamında yapabilecekleri bildirimlerden özellikle:

a) Vekillikten istifa

b) Avukatlık ücretinin ödenmesi ihtarı

c) Takip edilen işlere ilişkin her türlü bilgi verme, delil ve masraf talebi vb. hususlar.

            (3) Avukatların, diğer muhatap ve ilgililere yapacakları mesleki veya hukuki nitelikteki bildirimler.

              (4) Vekâletname ibraz etmek şartı ile avukatların müvekkilleri adına, muhatap ve üçüncü kişilere yapacakları ihtar, ihbar ve protesto evrakı göndermelerine ilişkin her türlü bildirim.

          (5)  Müvekkillere yapılacak tebligatlarda azledilmiş olma işbu yönerge kapsamında bildirimde bulunmayı engellemez.

 

Bildirim talebi ve talebin incelenmesi

MADDE 6-    (1) Bildirim talebi, bildirimde bulunacak avukatın ıslak imzalı veya gerekli teknik altyapının hazırlanması halinde e-imza veya mobil imzalı talep dilekçesiyle yapılır. Ticari senetlerde kabulden ve ödemeden kaçınmayı saptayan resmi belgelerin (protesto evrakı) gönderimi işlemi, e-imza veya mobil imza ile bildirim kapsamı dışındadır.

 

(2) Talebin Yönerge kapsamında olup olmadığı Bildirim Bürosu tarafından değerlendirilir. Yapılması kabul edilen bildirim, bildirimin talep edildiği gün muhatap / muhataplarına veya ilgililerine ulaştırılmak üzere bildirimi yapacak kuruma teslim edilir. Saat 16:30 dan sonra yapılmak istenen bildirim talepleri, talep tarihini takip eden ilk iş günü muhatap / muhataplara veya ilgililerine ulaştırılmak üzere bildirimi yapacak kuruma teslim edilir.

(3) Büronun talebi reddetmesi halinde en geç iki gün içerisinde baro başkanı ve sorumlu yönetim kurulu üyesine itiraz edilebilir. İtiraz, baro başkanı ve sorumlu yönetim kurulu üyesi tarafından derhal incelenir ve en geç iki gün içerisinde kesin olarak karara bağlanır.

 

(4) İtirazın kabul edilmesi halinde, bildirim bürosu kararı derhal ve en hızlı iletişim vasıtalarından birisi ile ispata elverişli bir şekilde itiraz eden avukata bildirir. Bu halde eksilen bildirim masrafı baro tarafından karşılanır ve bir önceki fıkra hükümlerine göre işlem yapılır.     

           (5) Sorumlu yönetim kurulu üyesinin itirazı reddetmesi halinde bildirim bürosu kararı derhal ve en hızlı iletişim vasıtalarından birisi ile ispata elverişli bir şekilde itiraz eden avukata bildirir. Bildirimin tebligat yoluyla yapılması halinde tebligat masrafı, gönderen avukatın muhataba tebliğ için vermiş olduğu masraftan karşılanır.

            (6) Bildirim talebinde bulunan avukatın, işlemin gecikmesinde sakınca bulunduğunu ayrıca baroya yazılı olarak bildirmesi halinde bildirimin yapılmasına ilişkin yedinci madde hükmü uygulanmaz. Bu halde doğacak zararlardan bildirimde bulunulmasını talep eden avukat sorumludur. 

 

        

 

 

Elektronik bildirim

MADDE 7-    (1)Bildirimlerin elektronik ortamda da yapılması mümkündür. Ticari senetlerde kabulden ve ödemeden kaçınmayı saptayan resmi belgelerin (protesto evrakı) gönderimi işlemi, e-imza veya mobil imza ile bildirim kapsamı dışındadır.

 Bildirim Bürosuna ulaşan elektronik imzalı bildirim taleplerinin (kabul edilmesi halinde) altıncı madde hükümlerine göre işlem yapılır. Talebin reddedilmesi halinde, ret kararı derhal ve en hızlı iletişim vasıtalarından birisi ile ispata elverişli bir şekilde talepte bulunan avukata bildirilir. Ret kararına karşı bildirim tarihinden itibaren en geç iki gün içerisinde bildirim bürosuna itiraz edilebilir. Talebin reddine ilişkin altıncı madde hükümleri bu hal için de uygulanır.

 

Bildirimin şekli

MADDE 8-    (1) Bu yönerge kapsamında yapılan bildirimlerin tamamı Tebligat Kanununa göre yapılır.

            (2) Yapılacak bildirimler, gönderen ve muhatap sayısından bir fazla hazırlanarak bildirime ilişkin talebi içerir üst yazıyla Baroya teslim edilir. Baro tarafından tüm nüshalara tarih ve yevmiye numarası ile bu belgeye, “Ardahan Barosu Bildirim Yönergesi kapsamında bir örneği saklanmak, bir örneği gönderen avukata teslim edilmek ve diğer örneği karşı tarafa/taraflara/ilgililere gönderilmek üzere teslim alınmıştır” ibaresini içeren kaşe vurulur.

            (3) Teslim alınan bildirimin bir nüshası gönderme talebinde bulunan avukata verilir. Bir nüshası ise saklanmak üzere Baro arşivine alınır. Kalan nüshalar karşı tarafa/taraflara / ilgililere tebliğ edilir.

            (4) Talepte bulunan avukat bildirimin akıbetini baro tarafından oluşturulan elektronik sistemden takip edebilir. Avukatın talebi halinde bildirimin tebliğ edilip edilmediğine ilişkin keyfiyet kendisindeki nüshanın uygun bölümüne şerh edilir. Avukatın yazılı talebi ile bildirilecek yeni adrese yeniden tebligat yapılır.

            (5) Bu Yönerge çerçevesinde yapılacak bildirimler için baronun adres araştırma yükümlülüğü yoktur.

            (6) Tüzel kişilere bildirim yapılmasının talep edilmesi halinde tüzel kişiler bakımından resmi kayıtlardaki adres bilgisi esas alınarak ilgili kurumdan alınacak adres kaydının avukat tarafından ibrazı şartıyla tebligat yapılabilir.

             (7) Yapılacak bildirimlerde talep dilekçesine vekâlet aslı veya avukat tarafından onaylı vekâletname sureti ile baro pulu eklenir.

 

 

 

Hizmet bedeli

MADDE 9-    (1) Farklı gönderi türleri için PTT tarafından uygulanan tarifede yazılı olan tutar ve buna ilaveten Yönetim kurulu tarafından belirlenecek hizmet bedeli peşin olarak ödenir. Yönetim kurulunca belirlenen hizmet bedeli ekli listede yayınlanır

 

            (2) İade gelen tebligatlar için bildirilen yeni adrese çıkarılan yeniden tebligatlarda sadece PTT tarafından uygulanan tarifede yazılı olan tutar alınır, bunun dışında Baro tarafından alınan ilk hizmet bedelinden başka yeni bir hizmet bedeli alınmaz. İlk hizmet bedeli iade edilmez.

 

            (3) Tebliğin yapılıp/yapılmadığına ilişkin şerh için Baroya herhangi bir hizmet bedeli ödenmez.

 

            (4) Daha önce muhataba tebliğ edilen veya iade gelen bildirimlerden tebliğ şerhli suret istenmesi halinde her bir suret için Baro tarafından belirlenecek ayrıca bir ücret alınır.

 

            (5) İşbu yönerge kapsamında yapılacak tüm harcamalar ile elde edilecek tüm gelirler Ardahan Barosu İktisadi İşletme Bütçesi üzerinden yürütülür.

 

 

Bildirimlerin muhafazası:

MADDE 10- (1) Tüm bildirimler Baro tarafından talep ve sair dilekçelerle birlikte 75 yıl süreyle saklanır. Teknolojik imkânlar elverdiği ölçüde bildirimlerin taranarak daha uzun süre muhafaza edilmesi sağlanabilir.

            (2)Bildirimler, örnek istendiğinde verilebilecek şekilde belli bir düzen içerisinde yevmiye numaralarına göre tasniflenir.

            (3) Saklanma süresi biten gönderiler, tutanak düzenlenmek kaydıyla imha edilebilir.

 

İşlemlerin takibi, yetki-görev devri

MADDE 11- (1) İşbu yönergede düzenlenen işlemlerin hazırlanması, takibi, Ardahan Barosu İktisadi İşletmesi tarafından yürütülür. Ardahan Barosu İktisadi İşletmesi kapsamında çalışacak bildirim bürosu, Ardahan Barosu Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

            (2) İşbu yönergede tanınan yetkiler ile verilen görevler, yönetim kurulunun kararıyla başkan ve sorumlu yönetim kurulu üyesine devredilebilir.

 

Sorumsuzluk

MADDE 12- (1) Yapılan bildirimlere ilişkin metinler ve eklerindeki ifadelerden Ardahan Barosunun hiçbir sorumluluğu yoktur.

 

            (2)Tebligat kâğıdının üzerine muhataba ihtarat olarak “Bu tebligat, gönderen avukatın talebi üzerine, Ardahan Barosu aracılığıyla gönderilmiş olup, gönderinin içeriğinden Ardahan Barosu’nun herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmadığı gibi, gönderiye ilişkin varsa cevap/beyanların Ardahan Barosu’ na değil, doğrudan gönderen avukata gönderilmesi gerekmektedir. Bu tebligata ilişkin cevap/beyanların Ardahan Barosu’na gönderilmesi durumunda dikkate alınmayacaktır.” ibaresi yazılır. 

 

 

Koruma ve muhafaza yükümlülüğü

MADDE 13- (1) Baro kayıt altına aldığı arşiv malzemesini her türlü zararlı tesir ve unsurdan korumak, mevcut asli düzenleri içerisinde tasnif edip muhafaza etmekle yükümlüdür.

 

Tutulacak kayıtlar ve defter

MADDE 14- (1) Bildirimlere ilişkin talepler, sair dilekçeler ve işlem kâğıtları belli bir düzen içerisinde tarih sırasına göre bir yevmiye defterine kaydedilir. Söz konusu kayıtlar aynı zamanda fiziki ve elektronik ortamda yetmiş beş yıl saklanır.

 

Talepler, işlem kâğıtları ve yevmiye defterinin muhafazası

MADDE 15- (1) İşlem kâğıtları, Baro Arşiv Bürosu tarafından talep ve sair dilekçelerle birlikte kaydedildikleri tarihten itibaren fiziksel ve alt yapısının oluşturulması halinde elektronik ortamda muhafaza edilir. Talep ve sair dilekçeler ile işlem kâğıtları, yetmiş beş yılın sonunda, Yönetim Kurulunun kararı ve tutanak altına alınmak şartıyla fiziksel ve elektronik ortamdan imha edilir.

 

(2) Yevmiye defteri Baro Arşiv Bürosu tarafından fiziksel ortamda süresiz olarak muhafaza edilir.

 

Sorumluluk

MADDE 16- (1) Ardahan Barosunun talep ve sair dilekçeler ile işlem kâğıtlarının muhtevasından kaynaklı hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

Hakkında Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 17- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Yönetim Kurulun aldığı kararlar geçerli olacaktır.

 

Yürürlük

 

MADDE 18- (1) Bu Yönerge, 05.02.2020 tarihinde yürürlüğe girer. 

(2) Bu Yönerge hükümlerini Ardahan Barosu Yönetim Kurulu birlikte yürütür. 

 

 

 

 

Geçici Madde: Ticari senetlerde kabulden ve ödemeden kaçınmayı saptayan resmi belgelerin (protesto evrakı) gönderimi işlemi, bu hususta alınacak özelgeden sonra yürürlüğe girecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.05.2024
AV. MURAT YOLÇU
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.