Atatürk
ARDAHAN BAROSU AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ
Tarih: 8.01.2020| Okunma Sayısı: 1855

ARDAHAN BAROSU AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ

 

AMAÇ 

MADDE 1 -Avukatlığın, yargı içindeki etkinliğinin arttırılması, hukukun üstünlüğü, adil yargılanma, hak arama özgürlüğünün geliştirilmesi temelinde, ulusal ve uluslararası hukukta avukat haklarının tanınması, uygulanması, geliştirilmesi ve korunması, meslektaşlar arasında dayanışmanın güçlendirilmesi, avukatın mesleki kimliği nedeni ile uğradığı her türlü saldırı ve ihlalin önlenmesi amacıyla, mesleki ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapmaktır.

HUKUKİ DAYANAK

MADDE 2 -Bu Yönerge, öncelikle 19.03.1969 tarihli ve 1136 Sayılı Avukatlık Yasası'nın md.2, md.76, md.95/1-4-21 ve son fıkra hükümleri, tüm yürürlükteki yasalar, yönetmelikler ve TBB meslek kuralları, uluslararası sözleşme ve bildirgeler dayanak alınarak hazırlanmıştır. 

KAPSAM

MADDE 3- Merkezin Görev ve Yetkileri ; 

a) Avukatlık mesleğinin icrası sırasında icra daireleri, mahkemeler, savcılıklar, tüm kamu kurum ve kuruluşların ve bağlı bulunulan tüm çalışma alanlarında karşılaşılan engellerin ve hukuka aykırı uygulamaların ortadan kaldırılması amacıyla çalışmalar yapmak,

b) Avukatın, avukat kimliği nedeniyle uğradığı her türlü saldırıya karşı çalışmalar yapmak, 

c)Avukatın; mesleki standartlar çerçevesinde görev yaptığı sırada karşılaştığı,her türlü baskı,engelleme,taciz veya haksız bir müdahale vs. ye dair sorunları tespit etmek, anında müdahalede bulunmak, gözlemci bulundurmak, sorunun çözülmesi için çalışmalar yapmak, başvurularda bulunmak, rapor düzenlemek,yayınlamak,

d) Avukatlık onurunun korunmasına,

e) Meslek ilkelerinin her türlü resmi ve özel mercii nezdinde mesleğe ve avukatlığın şahsına yönelen her türlü itibarsızlaştırmaya karşı her türlü önlem almaya, şikayette bulunmaya, resmi mercilere başvurmaya, kamuoyu oluşturmaya, açıklama yapmaya, mesleki standartların geliştirilmesine ve bu standartlar çerçevesinde yürütülmesine yönelik çalışmalar yapmak,

f) Avukatlık mesleğinin gelişmesine, avukat haklarının korunmasına, sosyo ekonomik haklarının geliştirilmesine, meslek tekelinin korunmasına, bu tekele yönelik yapılan saldırılara hukuksal ve eylemli koruma yolları belirlemek bu yönde çalışmalar yapmak,

g)Avukatların sağlık ve sosyal güvenlik alanlarındaki sorunlarını saptamak ve çözüm yolları konusunda çalışmalar yapmak,

h) Mesleki konularda ve avukat hakları bağlamında süreli, süresiz yayınlar çıkarmak, 

ı) Mesleki dayanışmanın sağlanması ve devamlılığı için her türlü çalışmada bulunmak, örgütlenme yapmak,

i) Avukatlık hukukuna ilişkin ulusal ve uluslararası alanda seminer, konferans, toplantı ve benzeri etkinlikler düzenlemek, 

j) Avukat hakları konusunda, hukuksal düzenlemeleri, uluslararası sözleşmeleri ve bildirgeleri takip etmek, bilgilendirmelerde bulunmak, çalışmalar yapmak,

k)Avukat hakları konusunda mesleki bilgilendirmeyi ve toplumsal bilinçlendirmeyi sağlayacak çalışmalar yapmak,

l)Baro yönetimi tarafından verilen görevleri yerine getirmek, yapmış olduğu çalışmalar hakkında yönetimi bilgilendirmek. 

m)Faaliyet amacı doğrultusunda yönetim kuruluna önerilerde bulunmak.

n)Baro'nun diğer merkez ve komisyonlarıyla işbirliği yapmak.

I)Meslektaşa  yapılan herhangi bir müdahale halinde olay yerine yakın bir AHM üyesi , ve Baro Bölge Temsilcileri olaydan haberdar etmek  ve olaya anında müdahale edilebilmesi sağlanmak.

İŞLEYİŞ 

MADDE 4:

(a)Yönergede belirtilen görev ve yetkiler merkez tarafından yerine getirilir. Merkez teşkilatı; Baro Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen bir Yönetim Kurulu Üyesi ve 2 üye avukattan oluşur..

(b)Baro Yönetim Kurulu; üyelerinden birini organlar ve yürütülecek çalışmalar arasındaki irtibatı ve düzeni sağlamak, merkez çalışmalarını izlemek ve denetlemek üzere görevlendirir..

(c)Baro Yönetim Kurulu; bu yönergenin uygulanması, gerekli düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin alınması ile yönergede düzenlenen hususlar hakkında son karar organıdır.

MADDE 5- Merkezin çalışmalarının dosyalanması ve arşivlenmesi; 

 İlgili baro personeli merkeze yapılan başvurulara ilişkin sıra numarası verip, dosya oluşturur. Yapılacakların belirlenmesi için, başvurunun niteliğine göre; Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesine bilgi verir . Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi de baro yönetim kuruluna bilgi verir.

GİZLİLİK 

MADDE 6:Avukat Haklar Merkezi üye ve çalışanları, kendisine yansıyan sorunlarda gizlilik kurallarına dikkat eder.

YÜRÜRLÜK

MADDE 7:

Bu yönerge Ardahan  Barosu Yönetim Kurulu'nun kararıyla yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9: Bu Yönerge hükümlerini, Ardahan Barosu Yönetim Kurulu yürütür

 MADDE 8 : Bu yönerge, Ardahan Barosu Yönetim Kurulunun 09.12.2019 tarihli toplantısında 2019/27 sayılı kararıyla kabul edilmiş olup, iş bu yönerge yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

20.06.2024
AV. MURAT YOLÇU
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.