Atatürk
CMK YÖNERGESİ
Tarih: 7.01.2020| Okunma Sayısı: 5432

ARDAHAN BAROSU CMK UYGULAMA YÖNERGESİ

  

I.BÖLÜM

AMAÇ ve KAPSAM

Amaç ve Kapsam              :

MADDE 1: (1) Baroların Avukatlık Kanunu 79 ve 95. maddeleri ile üstlendikleri “Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak” görevini yerine getirmek üzere 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu  ve Ceza Muhakemesi Kanunu Gereği Müdafi ve Vekillerin Görevlendirmelerine ile Usul ve Esaslara İlişkin  Yönetmelik gereğince müdafi ve vekil görevlendirilmelerine ilişkin esaslar, verilen hizmetin kaliteli olarak aksamadan yürütülmesi, görev alan Ardahan Barosu üyeleri arasında adil görev dağılımının sağlanması ve mesleki hizmetlerine uygun ücretlerinin ve giderlerinin hakça ve şeffaf olarak ödenmesi, denetlenmesi, eğitim seminerleri düzenlenmesi, alt kurulların oluşturulması, yasalara, uluslar arası sözleşmelere, adil ve insan haklarına saygıya dayalı bir ceza yargılamasının sağlanması amacıyla gerçekleştirilecek çalışmalar, bu çalışmaları yürütecek organlar ve bu organların çalışma ilke ve yöntemlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Tanımlar                             :

MADDE 2:

(1) Bu yönergenin uygulanmasında;

a) Görevli avukat; bu yönerge çerçevesinde  eğitim çalışmasını tamamlayan, Ardahan   Barosu CMK sistemine katılmış ve müdafi ya da vekil olarak görev alan avukatları,

b) Müdafi; bu yönerge gereği şüpheli/sanık avukatı olarak görev alan avukatı,

c) Vekil; bu yönerge gereği mağdur/müşteki/katılan avukatı olarak görev alan avukatı,

d) Baro İlçe Temsilcileri; Avukatlık Kanunu’nun 95/19 maddesi gereğince görevlendirilmiş bulunan temsilcileri,

e) Görev puanı; yapılan her görevlendirme başına sistemden alınan puanı

f) Ortalama puan; Soruşturma ve kovuşturma evreleri için ayrı ayrı olmak üzere CMK gereği yapılan görevlendirmelere ilişkin toplam puanın sisteme katılmış görevli avukat sayısına bölünmesi suretiyle oluşan puanı

g) Çocuk; henüz on sekiz yaşını doldurmamış kişi

h) Soruşturma; kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi,

ı) Kovuşturma;  İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi, ifade eder. 

 

 

 

 

II. BÖLÜM

ORGANLAR ve GÖREVLERİ

 Organlar                             :

MADDE 3:

(1) CMK uygulamasına ilişkin bu yönergede öngörülen işlemler; Baro Yönetim Kurulu, Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, CMK Komisyonu ve üyeleri , Baro İlçe Temsilcileri ve gönüllü avukatlar tarafından yerine getirilir;

(2) Baro Yönetim Kurulu; bu yönergenin uygulanması, gerekli düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin alınması ile yönergede düzenlenmemiş konular hakkında son karar organıdır.

(3) Baro Yönetim Kurulu, üyelerinden bir veya birkaçını bu yönerge çerçevesinde oluşturulacak organların ve yürütülecek çalışmaların eşgüdümünü sağlamak üzere görevlendirir. Görevli Yönetim Kurulu Üyesi; yönergede yer alan organlar arasında iletişimi ve eşgüdümü sağlar, servis çalışmalarını izler ve denetler, ve Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

(4) Baro Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

Baro İlçe Temsilcileri:

MADDE 4:

(1) 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 95/19 maddesi gereğince görevlendirilmiş bulunan temsilciler;      

a) Kendi bölgesindeki görevlendirme uygulamasını izler ve karşılaşılan sorunlar hakkında baro personelini bilgilendirir.

b)  İlçesindeki görevli avukatlara CMK uygulamalarıyla ilgili alınan kararların ve gelişmelerin aktarılmasını sağlar. İlçede düzenlenecek toplantılara ev sahipliği yapar.

c) Yönetim Kurulunca verilen diğer görevleri yerine getirir.

 

III.BÖLÜM

GÖREVLİ AVUKATLAR 

Sisteme Kabul ve Eğitim Çalışmaları                    :

MADDE 5:

(1) CMK kapsamında görevlendirilmek isteyen avukatlar, Baro Başkanlığı'na yazılı olarak başvururlar. Yazılı başvurusu alın avukat görevlendirme listesine eklenir.

(2) Sisteme kabul için, Baro Başkanlığınca düzenlenen eğitim çalışmalarına ve sistem tanıtımına ilişkin bilgilendirmeye katılarak katılım belgesi almaya hak kazanmış olmak şarttır.

(3) Katılım belgesi alabilmek için eğitim çalışmalarının tamamına ve sistem tanıtımına katılmak zorunludur. Mazeret bildirmeksizin eğitimlere katılmayanlar sisteme kabul edilmez ve görev alamazlar.

(4) Başka il barolarından nakil yoluyla gelen avukatların sisteme kabul edildikleri tarihten sonra yapılacak olan eğitimlere katılımları zorunludur.   

(5)Ayrıca ihtiyaç duyulduğu hallerde, CMK Komisyonunun teklifi üzerine Yönetim Kurulunun kararı ile CMK sisteminde kayıtlı olan tüm avukatlara yönelik olarak eğitim çalışmaları, değerlendirme ve bilgilendirme toplantıları yapılabilir. Yönetim Kurulu en az 7 gün önceden bildirmek veya ilan etmek koşuluyla bu toplantılara katılımı zorunlu tutabilir.

 

Görevlendirme ve Puanlama Esasları:

MADDE 6:

(1) CMK uyarınca avukat görevlendirme yetkisi yalnızca Baro Başkanlığına aittir. Ardahan Barosu tarafından görevlendirmeler için Yönetim Kurulunun  belirleyeceği sistem kullanılır.

(2)  Görevlendirme listeleri oluşturulurken büro adresleri baz alınır. Hizmetin aksamamasına yönelik tüm tedbirler Baro Başkanlığı tarafından alınır.

(3) Görevlendirmeler puan sırasına göre yapılır. Görevli avukatların puanları; kabul ettikleri görevlerden aldıkları görev kabul puanları ile kabul etmedikleri görevlerden aldıkları “görev red puanları toplamından oluşur.

(4) Saat 08:00 ile 20:00 arasında yapılan soruşturma görevlendirmeleri gündüz görevi, 20:00 ile 08:00 saatleri arasında yapılan soruşturma görevlendirmeleri ise gece görevidir. Gündüz görev kabul puanları ile gündüz görev red ve gece görev red puanları ayrı ayrı düzenlenmiştir. Gece görev kabul puanı ise gündüz görev kabul puanının yarısı kadardır. Görevli avukat görevlendirildiği şüpheli, sanık, mağdur, şikayetçi, katılanların her biri için ayrı ayrı görev puanı alır. İlgili yönetmelik gereği ücretin yarısının ödendiği durumlarda, görev puanı da bu göreve verilecek puanın yarısı kadar olacaktır.

(5) Soruşturma evresi ve kovuşturma evresine ilişkin görevlerin puanları ayrı ayrı tutulur.

(6) Görevlendirme listelerine yeni eklenenler ortalama puanla sisteme dahil edilirler. Daha önce görevlendirme listelerinde yer almalarına rağmen, askıya alma-çıkarma gibi nedenlerle listeden çıkmalarının ardından yeniden listeye dahil edilecek olanlar listeden çıkmadan önceki puanlarından az olmamak kaydıyla ortalama puanla sisteme dahil edilirler. Bölge değişikliği yapanlardan aynı bölgeye geri dönenler yine listeden çıkmadan önceki puanlarından az olmamak kaydıyla ortalama puanla sisteme dahil edilirler.

(7) Doğum veya askerlik nedenleriyle müdafilik görevini bir süre yerine getiremeyecek olan avukatlar önceden yazılı olarak bildirmiş olmaları ve doğumdan itibaren altı ay, askerliğin sona ermesinden sonra bir ay içerisinde başvurmaları koşuluyla, görevlendirme listesinden çıkarıldıkları tarihteki puanlarıyla sisteme dahil edilirler.

(8) Soruşturma evresinde 10 kişiden fazla şüpheli ya da mağdura ve aynı şüpheli ya da mağdurun 10 adetten fazla dosyasına aynı avukat görevlendirilmez. Görevlendirilen avukat 10 adedin üzerindeki kişi ya da soruşturma dosyaları için yeni bir avukat atanmak üzere Baroya bilgi verir.

(9) Soruşturma ve kovuşturma makamlarınca aralarında menfaat çatışması bulunduğu bildirilmediği halde, görevli avukat tarafından aralarında menfaat çatışması bulunduğu tespit edilerek baroya bildirilen kişilere, ayrı birer avukat ataması yapılır. Menfaat çatışması tespiti ile ilgili olarak, görevli avukatın beyanı esas alınır.

(10) Kovuşturma evresinde müdafi veya vekil olarak görevlendirilen avukat, haklı mazereti bulunması hâlinde ve geçici olarak görevlendirme yazısına dayanarak Ardahan  Barosu CMK görevlendirme listesinde yer alan başka bir avukata yetki verebilir.

 (11) Müdafi veya vekilin mesleği bırakması ya da kanunî engellerle davadan çekilmesi hâlinde baro tarafından yeni bir müdafi veya vekil görevlendirilir.

(12) Ardahan Barosu Yönetim Kurulu, görevlendirme ilke ve esaslarına ilişkin kurallar ile ilgili olarak hizmetin aksamamasına ve gereği gibi yerine getirilmesine ilişkin tedbir ve kararları alır. 

Görevin sona ermesi        :

MADDE 7:

Avukatın görevi aşağıdaki hallerde sona erer;

(1) Soruşturma evresinde, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kesinleşmesi, kamu davası açılması hâlinde ise iddianamenin kabulü kararı verilmesi veya şüpheli, sanık, mağdur, şikayetçi, katılanın kendisine özel bir müdafi veya vekil seçmesi ile,

(2)  Kovuşturma evresinde; esasa ilişkin hükmün kesinleşmesi, ve zorunlu müdafilik ve vekillik kapsamı dışındaki hallerde avukat talep eden kişinin bu talebinden vazgeçmesi veya şüpheli, sanık, mağdur, şikayetçi, katılanın kendisine özel bir müdafi veya vekil seçmesi halinde,

(3)  Yargılamanın hangi evresinde olursa olsun birden fazla kişi için görev alan avukatın görevi, menfaat çatışması çıktığı anda görev yaptığı tüm kişilerle ilgili olarak sona erer. Ancak görevlendirilen avukatın görüştüğü kişilerden herhangi birinin beyanında menfaat çatışmasını tespit etmesi halinde, aralarında menfaat çatışması olan diğer kişilerle görüşmemiş olması şartıyla, diğerleri için görevi devam eder. Menfaat çatışması bulunan diğer kişiler için yeni görevlendirme yapılması amacıyla cmk servisine bilgi verilir.  

(4) Görevden çekilme yasalardaki koşullar dahilinde gerçekleşir. Görevden çekilen avukat bu durumu Avukatlık Kanunu ve Meslek Kuralları uyarınca görevin devam etmekte olduğu mercie iletir. Avukatın görevden çekilme konusundaki bildirimi sonrasında ilgili kişi için yönetmelik gereğince yeniden avukat talebinde bulunulur. Avukatın görevden çekilme gerekçesi ile ilgili olarak baroya vereceği bilgi ayrıca değerlendirilir.

 (5) Davanın yetkisizlik veya başka her hangi bir nedenle avukatın görevli olduğu bölge dışında bir bölgeye nakli halinde görev sona erer. Birleştirme durumunda; birleştirme ile esası kapanan dosyadaki avukatın görevi sona erer. 

 (6) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller dışında bir sebeple görevlendirme listesinden çıkan görevli avukatın görevi müdafiliğine karar verilmemiş mahkeme görevleriyle ilgili olarak sona erer.      

Görevli Avukatın Hak ve Yükümlülükleri:             

MADDE 8 :

(1) Görevli avukatlar;                                      

 a.Görevlendirmelerin yapıldığı bilgisayarlı otomasyon sistemi üzerinde kendilerine özgülenen kullanıcı adı-parola-şifre ile girecekleri sayfalarından yapacakları işlemlerle, nöbetçi oldukları görev günlerini belirleyebilirler. Bu şekilde nöbet listesine eklendikleri günlerde geçici mazeret bildirme niteliğinde olmak üzere, görevlerini askıya alabilir.

 b.Baro tarafından istenildiği zaman yapılan görevlendirmelerin son durumuna ilişkin bilgileri içerir raporları Yönetim Kurulunun belirleyeceği şekil ve araçlarla vermek zorundadırlar.

c.Görevlendirmelerle ilgili Baroya verilen bilgilerin yanlışlığı sebebiyle gereksiz ya da fazla ödemeye yol açılmışsa talep halinde ücretin iadesi söz konusudur.

d.Görevden çekilme yasadaki koşullar ile sınırlı olup; görevden çekildiğini dosyaya ileten avukat çekilme durumunu ve gerekçesini gecikmeksizin (ve eğer mümkünse dosyaya baro tarafından yeni bir avukat görevlendirmesi yapılmadan önce) baroya da yazılı olarak bildirir.

e.Görevli avukatlar atandıkları görevle ilgili olarak karşılaştıkları hukuka aykırılıklar ve işkence, çocuk istismarı, kadına yönelik şiddet gibi görevlendirmenin ivedi yapılmasını gerektiren durumlarda, CMK kapsamında görevlendirme yapılamıyor ise, soruşturma evresine ilişkin görevlendirmenin, kişinin gelir durumuna bakılmaksızın, adli yardım görevlendirme listesinden yapılabilmesi için derhal baro başkanlığına bilgi vermekle yükümlüdür.

f.Görevlendirme listesinde yer alan avukatlar kendi istekleri ile her zaman görevlendirme listesinden çıkabilirler. Avukat listeye tekrar alınma talebi ile başvurduğunda başvuru tarihindeki ortalama puan üzerinden görevlendirme listesine eklenir.

g. Görevlendirilen avukat en geç 2 saat içinde görev yerinde olmak zorundadır.

h. Görevlendirme listesinde yer alan ve 2 ay içerisinde herhangi bir soruşturma görevi almamış olan avukatların görev puanları, ortalama puandan düşük olması halinde soruşturma ve kovuşturma listelerindeki ortalama puanla eşitlenir.

Ücret ve Giderler              :

MADDE 9:

(1) Müdafi ve vekil görevlendirmelerine ilişkin ücret ve giderler 02.03.2007 tarihli CMK Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik esasları çerçevesinde ödenir.

(2) Görevlendirilmesi ile görev yerinde hazır bulunduğu tespit olunan görevli avukatın; kendi iradesi dışında bir nedenle soruşturma veya kovuşturma işlemlerine katılamamış olması durumunda veya haklı sebeplerle usulüne uygun olarak avukatlıktan çekildiği takdirde tarifede belirlenen ücret tam olarak ödenir.

 YAPTIRIMLAR

Uyarı                                    :

MADDE 10:

(1) Görevli avukatlardan;

a.  Kabul ettikleri görevi haklı bir gerekçe olmaksızın iade edenler,

b. Kabul ettikleri göreve, görevi kabul anından itibaren 2 saat içinde gitmediklerinden aynı talebe yeni görevlendirme yapılmasına neden olanlar,

c. Bu yönergenin yürürlük tarihinden itibaren kovuşturma görevlerinin yarısından fazlasında haklı bir mazereti olmaksızın başka bir avukatı yetkilendirenler,

d. Bu yönerge gereğince yapılmış bir görevlendirme olmaksızın görev yapanlar,

e.Disiplin kovuşturması gerektirmese de, görevden çekilmeyi gerektiren durumlarda çekilmediği tespit edilenler,

f.  Bu yönerge gereğince kendisine verilen görevleri gereği gibi yerine getirmeyenler,

Komisyonun önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak uyarılırlar. Uyarı alan avukatlar uyarıldıkları görevle ilgili olarak ücrete hak kazanmazlar.

(2) Eylemin disiplin cezası gerektirdiği iddiası ile avukat hakkında disiplin soruşturmasının başlatılmış veya devam ediyor olması bu madde gereğince uyarı verilmesini engellemez.

(3) Duruşması aynı gün veya ertesi gün olan kovuşturma görevlerinin iadesi halinde uyarıya karar verilmez. Puan iadesi yapılır.

Çıkarma                              :

MADDE 11:

(1) Görevlendirme listelerinde yer alan avukatlardan bu yönerge nedeniyle verilen görevlere ilişkin fiillerinden dolayı hakkında disiplin soruşturması açılanlar, kovuşturma sonuna kadar geçici olarak listeden çıkarılır.

(2) Görevli avukatlardan;

a.   İlk uyarı tarihinden başlamak üzere; bir yıl içinde yönergenin 14. maddesi uyarınca üç kez yazılı olarak uyarılanlar, son uyarı tarihinden itibaren,

b.   Bu Yönerge uyarınca geçici olarak listeden çıkarılanlardan disiplin kovuşturması sonucunda aldıkları ceza kesinleşenler, kararın kesinleşme tarihinden itibaren,

Yönetim Kurulunun kararı ile görevlendirme listesinden kesin olarak çıkarılırlar.

(3)Bu madde hükmünce görevlendirme listesinden çıkarılanlar, çıkarılma tarihinden itibaren bir yıl geçtikten sonra,  tekrar görevlendirme listelerine eklenebilirler. 

 

Uyarı ve çıkarmada usul              

MADDE 12:

(1) 10. ve 11. madde hükümlerinin uygulanmasında konu görüşülmek üzere Yönetim Kurulu’ na sevk edilmeden önce ilgili avukattan yazılı olarak bilgi istenmek zorundadır. 

(2) Yönetim kurulunun uyarı ve çıkarmaya ilişkin kararlarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.

 SON HÜKÜMLER 

(1) Yürürlük:

MADDE 13:Bu yönerge Ardahan  Barosu Yönetim Kurulu'nun kararıyla yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14: Bu Yönerge hükümlerini, Ardahan Barosu Yönetim Kurulu yürütür.

 

MADDE 15 : Bu yönerge, Ardahan Barosu Genel Kurulunun 01/10/2022 tarihli toplantısında kabul edilmiş olup, iş bu yönerge yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

20.06.2024
AV. MURAT YOLÇU
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.